Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor Fysiotherapie en Oefentherapie in Ede/Veenendaal en Vianen.

  • De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (een enkele uitzondering daargelaten).
  • Bij onderverzekering wordt het bedrag later alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Na betaling kan het bedrag door de cliënt zelf bij de verzekering verhaald worden.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarvoor opdracht te geven. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.
  • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijk voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

 

Social media

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.