Tarieven Fysiotherapie Vianen

Tarieven Fysiotherapie Vianen

Met ingang van 1 januari 2021

Fysiotherapie

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk e/o de fysiotherapeut draagt niet de verantwoordelijk voor uw vergoeding voor fysiotherapie. Wij hebben geen inzicht in u tegoed aan zittingen.

Veel verzekeraars geven een beperkte dekking.

Als de behandeling voor eigen rekening is dan gelden onderstaande tarieven.

  • Niet nagekomen afspraak: volledig

Betalingsvoorwaarden

De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (een enkele uitzondering daargelaten).

Bij onderverzekering wordt het bedrag later alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 28ste dag na factuurdatum. Na betaling kan het bedrag door de cliënt zelf bij de verzekering verhaald worden.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.

 Medisch Fitness

  • Intake  € 40,00
  • Training 1x / week € 45,00
  • Training 2x /week € 65,00

Social media

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us

Disclaimer

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijf en Leven Ede BV.